UndervisningSiden den spede begynnelse i 2001 har 20.000 voksne i et av Ugandas fattigste ’hjørner’ hvor analfabetisme er høyest, lært å lese og skrive.

Uganda Programme of Literacy for Transformation
– mer enn å lese og skrive

UPLIFTs opplæring er tuftet på universelle etiske prinsipper, støtter opp om kvinners rett til utdanning, utvikler sosialt ansvar og har lokal samfunnsbygging som mål. Metoden gir raske resultater, fordi språkundervisning blir direkte koblet til opplæring i ferdigheter innen helse, miljø, landbruk og rådslagning til fellesskapets beste: Å løfte i flokk, ‘uplift the quality of human life’. Opplæringen bygger på menneskerettighetene og er i samsvar med FNs nye bærekraftige utviklingsmål.

UPLIFT er en frittstående frivillig organisasjon (NGO) i Uganda, etablert i 2001 av en gruppe bahá’íer med erfaring fra arbeid med sosial og økonomisk utvikling. Inspirert av slike universelle prinsipper som fjerning av ekstrem fattigdom, frihet fra fordommer, like rettigheter for menn og kvinner og utdannelse for alle (under trange kår med forrang for kvinner), startet UPLIFT på bar bakke med det som i dag anses som det mest effektive ‘Adult literacy’-program i Uganda.

UPLIFT er nasjonalt registrert, med lokal virksomhet i fylkene (Districts) Nebbi og Zombo på grensen til Kongo. Selv om de er fjerntliggende jordbruksdistrikter (i Norge kalt ’grisgrente strøk’) er botettheten svært høy. Det bor over en halv million mennesker – de aller fleste i enkle jordhytter – i et distrikt på størrelse med Vestfold fylke (som med sine fem større byer har 240.000 innbyggere).

Ved nasjonal folketelling i 2002 var ca. 70 % av voksne menn lese- og skrivekyndige, men bare 30 % av kvinnene. UPLIFT tar sikte på å utjevne denne forskjellen ved å gi tilbud om opplæring til kvinner; i snitt har fire av fem deltagere i programmet vært kvinner.
Resultatet er like merkbart hvert år: Kvinners status, selvrespekt og innflytelse i samfunnet øker betydelig, likeledes deres forståelse av hvilke rettigheter de har og hvor viktig det er å prioritere barnas skolegang. Når det trengs flere hender til arbeid på jorda er ikke det noen selvfølge i en fattig bosetning.

En annen effekt er deltagernes opprettelse av egne community based organisations (CBO). Disse er helt lokale, selvstyrte grasrotgrupper – hver av dem kan omfatte 4-5 landsbyklynger – som videreutvikler seg med egne ressurser etter endt opplæring. Ca. 1/3 forblir bærekraftige med inntektsgivende aktiviteter og felles sparing (‘community banking’).

I senere år har UPLIFT tilføyd som gren til sitt hovedprogram et opplegg for yngre ungdom med mangelfull lese- og skrivekyndighet. Undervisningen suppleres med fokus på personlig moralsk utvikling og tilrettelagt tjeneste i lokalsamfunnet.

Ønsker du større innsikt? Her er en snarvei til UPLIFTs årsrapporter og interessant statistikk for de siste årene.

[les mer - PDF]

UPLIFT vegg
Government in 2002 put in place the National Adult Literacy, Strategic Investment Plan.
The plan has set targets to improve literacy by 50 percent by 2015. The document further asserts that “it is inconceivable that poverty eradication can make such headway in the absence of major advances in literacy.”

 

barn og mor
"Hvis en mor kan lese, har barnet
50 % større sjanse til å oppleve sin femte fødselsdag."
UNICEF
Venner av UPLIFT | Org.nr: 998 871 034 | Margit Haslunds veg 26, 2614 Lillehammer - NORWAY | Tlf.: 0047 930 25 414